منابع:

  1. ناصری رازلیقی، علی، ۱۳۸۴٫ تکنولوژی ساخت فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
  2. سلطانی زاده، نفیسه، ۱۳۹۷٫ شیمی و فناوری گوشت و فرآورده های گوشتی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
  3. محمدی، مهرداد، ۱۳۹۵، اصول و روش های تولید سوسیس و کالباس، انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی
0