• سوسیس ها کالیبری بین ۱۸ تا ۵۰ دارند. بیشترین کالیبر های مورد استفاده سوسیس شامل سوسیس آلمانی کالیبر ۲۲-۲۰ ، هات داگ کالیبر ۲۶-۲۴ ، کوکتل کالیبر ۳۰-۲۸ ، کراکف کالیبر ۴۵ و بلغاری کالیبر ۵۰ هستند.
  • کالباس ها کالیبری بین ۵۵ تا ۹۰ دارند.
  • ژامبون ها کالیبر بین ۱۰۰ تا ۱۸۰ دارند.

برای محاسبه کالیبر یک پوشش به این توجه داشته باشید که عرض پوشش تقریبا ۱٫۵ برابر کالیبر آن است. یعنی اگر عرض یک پوشش ۱۰۵ میلیمتر باشد کالیبر آن ۷۰ است.